vocal & guitar  Kawai

chorus & guitar atsuko
bass  Takashi